อธิบายความหมายของคำสั่งลีนุกซ์ มากกว่า 50 คำสั่ง

1.คำสั่ง ls (list) ใช้ในการดูข้อมูลในไดเรคเทอรี รูปแบบการใช้งาน
2.ls -l => ดูข้อมูลในไดเรคเทอรีแบบละเอียด
3.ls -a => ดูข้อมูลในไดเรคเทอรีรวมทั้งไฟล์ที่มีการซ่อนไว้ด้วย
4.คำสั่ง man (Manual) ใช้สำหรับดูวิธีการใช้งานคำสั่งต่างๆ ในการใช้งาน เราจะพิมพ์ man แล้วตามด้วยคำสั่งที่ต้องการดูรายละเอียดเพิ่มเติม ซึ่งจะมีหน้าต่างขึ้นมาแสดงขึ้นมา เมื่อจะออกจากคำสั่ง man ให้กดปุ่ม q
5.คำสั่ง mkdir (Make Directory) ใช้ในการสร้างไดเรคเทอรี ตัวอย่างการใช้งาน
6.คำสั่ง cd (Change Directory) ใช้ในการเปลี่ยนไดเรคเทอรีที่ทำงาน ตัวอย่างการใช้งาน
7.คำสั่ง pwd (Print Working Directory) ใช้ในการแสดงพาธที่อยู่ ณ ปัจจุบัน ตัวอย่างการใช้งาน
8.คำสั่ง cp ( Copy ) ใช้ในการคัดลอกไฟล์รูปแบบคำสั่ง
9.คำสั่ง mv ( Move ) ใช้ในการย้ายที่อยู่ (Move) หรือเปลี่ยนชื่อ (Rename) ไฟล์หรือไดเรคเทอรี รูปแบบการใช้งาน
mv source destinattion
10.คำสั่ง rm (Remove) ใช้ในการลบไฟล์ , rmdir (Remove Directory) ใช้ในการลบไดเรคเทอรี การใช้งานคำสั่ง rm และ rmdir จะคล้ายๆ กัน ซึ่ง rmdir จะไม่สามารถลบไดเรคเทอรี ที่มีข้อมูลอยู่ข้างในได้ ต้องใช้คำสั่ง rm -r แทน ถ้าต้องการลบข้อมูลข้างในด้วย
11.คำสั่ง less ใช้สำหรับดูข้อมูลในไฟล์ทีละหน้าจอ คำสั่ง less จะใช้สำหรับดูข้อมูลในไฟล์ทีละหน้าจอ สามารถใช้ปุ่ม space bar สำหรับการดูหน้าถัดไป และสามารถเลื่อนลูกศรขึ้น-ลง ได้ ถ้าต้องการออกจากหน้าจอของคำสั่ง less ให้กดปุ่ม q
12.คำสั่ง tail ใช้สำหรับดูข้อมูล ที่บรรทัดล่างสุดของไฟล์ รูปแบบการใช้งาน
13.tail -n number-of-line filename => ดูข้อมูลที่บรรทัดล่างสุดของไฟล์แบบระบุจำนวนบรรทัด
14.tail -f filename => ดูข้อมูลของไฟล์นั้นๆ แบบเรียลไทม์
15.คำสั่ง grep ใช้ในการค้นหาข้อความในไฟล์ รูปแบบการใช้งาน
16.grep -i ‘keyword’ filename => ค้นหาแบบไม่สนใจตัวพิมพ์เล็กหรือตัวพิมพ์ใหญ่ (Non-Case Sensitive)
17.คำสั่ง cat โดยปกติแล้ว จะแสดงข้อมูลในไฟล์ แล้วแสดงออกมาทางจอภาพ แต่ในบางครั้ง เราต้องการให้คำสั่ง cat เขียนข้อมูลลงบนไฟล์ ตัวอย่างเช่น สร้างไฟล์ชื่อว่า faculties ไว้เก็บชื่อคณะต่างๆ เมื่อใส่รายชื่อเสร็จแล้ว ให้กดปุ่ม ^d (Ctrl + d) เพื่อบันทึกและออกจากการเขียนไฟล์
18.คำสั่ง df ใช้ในการตรวจดูการใช้พื้นที่ของแต่ละพาร์ทิชันของฮาร์ดดิสก์
19.คำสั่ง du ใช้ในการตรวจดูการใช้พื้นที่ฮาร์ดดิสก์ของไฟล์และไดเรคเทอรี
คำสั่ง df : : : แสดง partition ของ linux พร้อมขนาดที่ใช้ไป
20.คำสั่ง du : : : แสดงพื้นที่ใช้งานในแต่ละ Directory
21.คำสั่ง ps : : : แสดง process ที่กำลังทำงานอยู่ทั้งของเครื่อง และตนเอง
22.คำสั่ง kill : : : ยกเลิก process ที่ทำงานอยู่
23.คำสั่ง find : : : ค้นหาแฟ้มที่ต้องการภายในทุก ๆ directory ได้
24.คำสั่ง gzip : : : คลายการบีบอัด หรือแตกแฟ้มประเภท .gz
25.คำสั่ง tar : : : คลายการบีบอัด หรือแตกแฟ้มประเภท .tar
26.คำสั่ง last : : : แสดงรายชื่อผู้ใช้งานระบบปัจจุบันไปถึงอดีต
27.คำสั่ง grep : : : เลือกข้อความที่ต้องการภายในแต่ละบรรทัด
28.คำสั่ง date, hwclock : : : ใช้กำหนด หรือแสดงเวลาปัจจุบัน
29.คำสั่ง top : : : แสดง process ที่ทำงานในปัจจุบัน พร้อม refresh ตลอดเวลา
30.คำสั่ง ntsysv และ setup : : : กำหนดบริการที่ต้องการเปิด หรือปิด เช่น httpd หรือ vsftp เป็นต้น
31.คำสั่ง route : : : ใช้กำหนด แสดง ตารางเส้นทาง
32.คำสั่ง shutdown, reboot : : : ใช้ปิดเครื่อง หรือ ปิดและเปิดเครื่องใหม่อย่างถูกวิธี
33.คำสั่ง runlevel : : : คู่กับแฟ้ม /etc/inittab
34.คำสั่ง fsck : : : ซ่อมแซมระบบแฟ้มใน linux
35.คำสั่ง chown, chgrp : : : เปลี่ยนเจ้าของ หรือเปลี่ยนกลุ่ม
36.คำสั่ง chkconfig : : : กำหนด หรือแสดง บริการที่สั่งประมวลผลใน level ต่าง ๆ ขณะเปิดเครื่อง
37.คำสั่ง mount, umount : : : สั่งเชื่อมต่ออุปกรณ์ หรือ partition เช่น Diskette หรือ Handy drive เป็นต้น
38.คำสั่ง mkbootdisk : : : สร้างแผ่น boot disk เพื่อใช้ boot ระบบ linux ขึ้นมาภายหลัง
39.คำสั่ง traceroute : : : แสดงเลข ip ของเครื่องที่ถูกเชื่อมต่อ ไปยังปลายทางที่ต้องการ
40.คำสั่ง rpm : : : ใช้ตรวจสอบ เพิ่ม หรือลบ package ของระบบ linux เกือบทั้งหมด
41ค ำสั่ง su : : : ขอเปลี่ยนตนเองเป็น Super user เพื่อใช้สิทธิสูงสุดในการบริหารระบบ ที่ผู้ใช้ปกติทำไม่ได้
42.คำสั่ง useradd : : : เพิ่มผู้ใช้รายใหม่เข้าไปในระบบ
44.คำสั่ง userdel : : : ลบผู้ใช้รายเดิม ออกจากระบบ
45.คำสั่ง usermod : : : แก้ไขข้อมูลของผู้ใช้ได้
46.คำสั่ง crontab : : : ตั้งเวลาสั่งงานคอมพิวเตอร์
47.คำสั่ง lspci : : : ตรวจสอบอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อภายในเครื่อง
48.คำสั่ง nmap : : : ตรวจสอบเครือข่ายแบบกวาดทั้งในเครื่อง และ class C
49.finger uname :: ใช้ตรวจดูว่ามี account uname นี้ในระบบหรือไม่ ให้ผลละเอียด ทั้ง last login หรือ email ฉบับล่าสุด
50.finger @www.isinthai.com :: ใช้แสดงรายชื่อทุกคนในระบบที่กำลัง login อยู่ ตรวจ server นอกระบบได้ ถ้าเขาไม่ปิด

linuxTLE

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: