บทที่ 3 ระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์

ระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับระบบอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Information Systems)
เป็นระบบสารสนเทศที่ใช้งานภายในองค์กรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้กับทั้งพนักงานและ
องค์กรจึงเป็นระบบที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บข้อมูล
บันทึกข้อมูลและน าข้อมูลมาจัดท าเป็นสารสนเทศ
ส าหรับใช้งาน ระบบสารสนเทศในยุคปัจจุบัน
– หน่วยงานภาครัฐและเอกชนประยุกต์ไอทีใน
งานสารสนเทศมากขึ้นเรื่อย ๆ
– ระบบขนาดใหญ่เริ่มมีให้เห็นมากขึ้น
– ผู้ปฏิบัติงานคุ้นเคยกับการใช้ข้อมูลมากขึ้น
– ผู้บริหารเริ่มใช้ข้อมูลและสารสนเทศในการ
ตัดสินใจมากขึ้น ระบบสารสนเทศแยกตามการใช้งาน
ระบบอินทราเน็ต
TPS – Transaction Processing System
MIS – Management Information System
EIS – Executive Information System
OA – Office Automation System
KM – Knowledge Management System ระบบอินทราเน็ต (Intranet)
 เป็นระบบเครือข่ายภายในองค์การที่โดยทั่วไปจะ
ประกอบไปด้วย อีเมล์ WWW เป็นต้น
– มีระบบรักษาความปลอดภัย เช่น มีการตรวจสอบผู้ใช้
ก่อนอนุญาตให้เข้าสู่ระบบ สามารถใช้ Digital
signature เข้ารหัสข้อมูล แบ่งกลุ่มผู้ใช้ และก าหนด
สิทธในการเข้าถึงข้อมูล เป็นต้น
– ช่วยให้เป็นส านักงาน “ลด” กระดาษได้ แต่คงไม่ใช่
“ไร้” กระดาษ ระบบสารสนเทศช่วยงานพื้นฐาน
Transaction Processing System
เป็นระบบที่ช่วยการปฏิบัติงานประจ าวันขอ
พนักงาน เช่น งานบัญชีและการเงิน งาน
บุคลากร งานบัญชีเงินเดือน งานสินค้าคงคลัง ระบบประมวลผลข้อมูล
Transaction Processing System
ฐานข้อมูล
ระบบจัดการฐานข้อมูล(DBMS)
Strategical
Level
Tactical Level
Operational Level
External
Data
Oracle
Ingres
Progress
dBASE
FoxPro
Access
TPS
MIS
EISระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
Management Information System
เป็นระบบที่ช่วยงานของผู้จัดการ หรือผู้บริหารระดับกลางนั่นเอง
ได้แก่ ระบบที่น าข้อมูลจาก Transaction Processing
System มาจัดท ารายงานให้ผู้จัดการใช้ในการตัดสินใจ
และแก้ปัญหา ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
Management Information System
– น าข้อมูลทั้งภายในและภายนอกมาจัดท ารายงานรายงานสรุป
รายงานข้อบกพร่อง รายงานแนวโน้ม รายงานพยากรณ์
– ช่วยระบุปัญหาให้ผู้บริหารได้เห็นชัด ช่วยในการติดตาม
ปัญหา แก้ปัญหา และควบคุมการด าเนินงานของหน่วยงานให้
บรรลุเป้าหมาย ระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหารระดับสูง
Executive Information System
– เป็นระบบที่ช่วยงานของผู้บริหารระดับสูง (Executive)
ได้แก่
ระบบที่น าข้อมูลจาก Transaction Processing
System และ/หรือ MIS มาจัดท ารายงานให้ผู้บริหาร
ระดับสูงใช้ในการตัดสินใจ และแก้ปัญหา รวมทั้งเพื่อสร้าง
ความได้เปรียบทางธุรกิจด้วย ระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหารระดับสูง
Executive Information System
 ช่วยให้ผู้บริหารระดับสูงได้รับสารสนเทศที่จ าเป็นในการ
ตัดสินใจต่างๆ เช่น
– รายงานสรุปสถานภาพต่าง ๆ ขององค์กร
– รายงานพิเศษที่เจาะลึกตามความสนใจ
– รายงานข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานภายนอก
– ข่าวที่ตัดจากหนังสือพิมพ์ ระบบงาน OA
Office Automation
เป็นระบบงานที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ
– ลดงานเอกสาร/กระดาษ
– เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้องค์กร
– เพิ่มผลิตภาพให้องค์กร
– ท าให้ผู้ปฏิบัติงานสะดวกมากขึ้น ลักษณะงาน OA
– งานเอกสาร (D) ประมวลค า สารบรรณ ใบลา
การกรอกแบบฟอร์ม (เช่น จองห้องประชุม/รถ ท า
นามบัตร ขอพัฒนาระบบ) การเก็บภาพลักษณ์
– งานสื่อสาร (C) อีเมล์ การประชุมทางไกล โทรสาร
– งานส่วนตัว (P) ตารางนัดหมาย ฐานข้อมูลส่วนตัว
ระบบจัดการโครงการ (Project Manager)
– งานกลุ่ม (G) กระดานสนทนา กระดานข่าว Knowledge regarding
products
markets
processes
technologies
the organisation
business
processes
which
enable
to add value,
generate profit,
etc.
ความรู้ขององค์กรอยู่ที่ไหน ? กรณีศึกษาของระบบสารสนเทศ
แยกตามการใช้งานที่เนคเทค ระบบอินทราเน็ตระบบ PersonNet
(TPS)ระบบรายงานสถิติพนักงานเข้า-ออก
(MIS)ระบบบริหารและจัดการโครงการ ศอ.
(TPS)ระบบห้องสมุด (TPS)ระบบ Help Desk
(TPS)ระบบสารบรรณรับ (OA-D)ระบบสารบรรณส่ง (OA-D)ระบบใบลาอิเล็กทรอนิกส์ (OAD)ระบบขอปฏิบัติงานนอกสถานที่อิเล็กทรอนิกส์ (OA-D)ระบบจองห้องประชุม (OA-D)ระบบจองรถ (OA-D)ระบบขอจัดท านามบัตร (OA-D)ระบบขอพัฒนาระบบ (OA-D)แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ของ ศอ. (OA-D)ระบบข่าวจากหนังสือพิมพ์ (OA-D)E-Mail (OA-C)ตารางนัดหมาย (OA-P)สัพเพเหระ (OA-G)ระบบทุกค าถาม-มีค าตอบ (OA-G)ความรู้ในการท าต้นแบบและผลิตภัณฑ์ความรู้ประเภทสิ่งตีพิมพ์ทรัพย์สินทางปัญญาความรู้ที่ได้จากการอบรมและสัมมนา

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: